Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente

sinds 1983

VGST

Kronieken – De Beginjaren

Senaat Kloppenburg '83/'84

In eerste instantie heeft de VGST nog veel weg van een jeugdvereniging. Elke week houdt men een vergadering waarin men een bepaald onderwerp bespreekt aan de hand van een inleiding van één van de leden. Maar langzamerhand zal dit veranderen en zal de VGST steeds meer een studentenvereniging worden. In dit eerste jaar ontstaan al heel snel een aantal mores die na jaren nog steeds de kern van de vereniging vormen. Ook wordt de taakverdeling binnen de senaat besproken.Functieverdeling

De praeses presideert de vergaderingen. Hij stelt een jaarrooster samen en voert dit uit na goedkeuring door de rest van de senaat. Tot slot is hij eerste vertegenwoordiger der VGST.
De assessor is notulist van de AV, hij is adjunct-praeses en hij verzorgt de contacten tussen senaat en commissies.
De fiscus int de contributies en andere geldelijke verplichtingen. Hij beheert de VGST-financiën: hij doet de door de senaat goedgekeurde betalingen en stelt een financieel jaarverslag op.
De abactis is beheerder van het archief en de postbus. Hij voert de briefwisseling, notuleert de senaatsvergaderingen, stelt het jaarverslag op en tot slot houdt hij de ledenadministratie bij.

De senaatsdrank van deze senaat is overigens berenburg, waardoor zij ook wel wordt aangeduid als de BB-senaat.

Eerste novitiaat

Vrijdag 19 augustus 1983 gaat het eerste novitiaat van start met een gezellige bowlingavond. De naam ‘novitiaat’ werd toen al gebruikt, maar de invulling was geheel anders dan tegenwoordig. Toen werd het ingevuld door een gezellig kamp waar alle leden van de VGST aan meedoen. Wat echter toen al ingevoerd was, is de verplichting voor foeten een tafelspeech te houden, waarmee de oudste novitiaattraditie een feit is.

Kleintje VGST

Er wordt gestemd over een naam van het verenigingsperiodiekje. Uiteindelijk kiest de vereniging voor Kleintje VGST. Dit verenigingsblaadje wordt dan nog onder andere gevuld met rubriekjes als: “Wist je dat..." en "De moppentrommel". Maar al snel is daar ook het eerste stukje kwaliteit in de vorm van een column, "De speurhond". Een aantal statutenwijzigingen volgt nog dat jaar. Het boekjaar wordt verplaatst, de eerste senaat zit 1 jaar en 3 maanden. En dan wordt 25 november 1983 de eerste dies gehouden in het Volksparkrestaurant.

Contacten

Ondertussen doet de senaat verwoede pogingen om contacten aan te knopen met andere gereformeerde verenigingen in den lande. De senaat begint met het sturen van brieven aan 9 WO- en 5 HBO-verenigingen waarin zij de oprichting, de installatie en andere relevante gegevens omtrent de VGST vermeldt. Tien verenigingen zenden felicitaties, FQI biedt daarnaast amicale banden aan, iets geheel nieuws voor deze senaat. Al snel wordt duidelijk dat het noodzakelijk is voor lidmaatschap van de contactvergadering (CV) om amicale banden te hebben met alle leden van deze vergadering. Alleen met studentenverenigingen die als grondslag de bijbel en de drie formulieren van enigheid hebben, kunnen amicale banden aangegaan worden. Al snel worden deze banden bij de acht andere studentenverenigingen schriftelijk aangevraagd, die allemaal al snel over de brug komen. Allemaal, met uitzondering van de VGSL. Deze vereniging van melancholische in het grootse verleden zwelgende, pseudo-arrogante balletjes heeft iets tegen het gemengde karakter van de vereniging. HBO’ers lid van de CV, dit gaat hun te ver. De VGSW is echter ook gemengd en al wel toegelaten tot de CV. Toelating tot de CV is belangrijk voor de vereniging omdat dit tevens toegang geeft tot het paascongres, terwijl ook de samenwerking met andere studentenverenigingen, zeker als beginnende vereniging, erg belangrijk is. Uiteindelijk moet de VGSL, onder druk van met name de GSVG, toch door de bocht en wordt de VGST lid. Later zou de VGSL over dit aangaan van de amicale banden met de VGST verklaren dat dit:

"een betreurenswaardig incident is, waaraan geen enkele precedentwerking toegeschreven mag worden." (Lustrumbundel VGSL, p. 145, Leiden 1987.)
Dit jaar worden ook al direct twee amicale bezoeken gehouden, één bij de VGSW en één bij de VGSU.
Via de CV krijgt de VGST contact met het Gereformeerd Wetenschappelijk Genootschap (GWG), dat een aantal lezingen per jaar verzorgt. Daarnaast worden de eerste voorzichtige contacten gelegd met de broederverenigingen RSK en C.S.V. Alpha, twee andere christelijk georiënteerde studentenverenigingen in Enschede.

Kasten

Inmiddels heeft de vereniging aan het einde van het jaar 38 leden. Kasten van dit eerste uur zijn de R.V.S. en de Othmar. Deze zijn het centrum van de VGST. Een paar jaar later komen daar ook de Wulpstraat en de Waalstraat bij.

De senaat stelt een kandidaat-senaat verkiesbaar, die vervolgens wordt verkozen.

Senaat Oosterhoff '84/'85

De senaat Oosterhoff bestaat uit olimfiscus amice Oosterhoff (praeses), amice Buist (abactis), amice Boersma (fiscus) en amica Vos (assessor). De VGST is inmiddels de eerste kinderziektes doorgekomen; zoals abactis Buist het uiteindelijk in het jaarverslag typeert, vrij geciteerd:
"De vereniging is de peuter- en kleuterjaren inmiddels al gepasseerd. Maar nu is de V.G.S.T een kind. Een kind dat bepaalde vrijheden gegeven zal moeten worden, maar dat ook nog veel zal moeten leren, waarbij de ouders (de senaat) al het mogelijke zullen moeten doen om het kind in de goede richting te stimuleren, omdat rechtstreeks sturen onmogelijk is geworden."

Dilemma vrijheid versus verplichting

Dit resulteert in een aantal dilemma's waar senaat Oosterhoff, de citroenjeneversenaat, voor komt te staan. Wanneer moet je de vereniging vrij laten en wanneer moet je dingen afdwingen, als het gaat om bijvoorbeeld het bezoek van lezingen, het regelen van themagroepen of het schrijven van goede artikelen in het Kleintje VGST?

Themagroepen

De instelling van deze themagroepen is overigens één van de belangrijkste wapenfeiten van de senaat Oosterhoff. Uiteindelijk zullen de themagroepen in gewijzigde vorm één van de pijlers vormen van de vereniging. Daarnaast worden er dit jaar met grotere regelmaat lezingen georganiseerd. Senaat Oosterhoff is echt aan het uitbouwen op het fundamenten die de senaat Kloppenburg heeft gelegd. Ook wordt er dit jaar een besluit genomen waarin de senaat verplicht wordt de senaatslinten te dragen tijdens de AV. Dit jaar wordt ook het eerste broedervoetbaltoernooi georganiseerd, al lopen de contacten met de broederverenigingen nog stroef.

Novitiaat ’85 - 1e ontvoering

Er is dit jaar een duidelijke drang naar meer studentikoziteit binnen de vereniging. De eerste ontvoeringen vinden plaats tijdens het novitiaat van '85. Er is dan nog niet een duidelijke scheiding tussen ouderejaars tegenover eerstejaars. Zo ontvoeren ouderejaars twee leden van kandidaat-senaat van Leeuwen en droppen hen in een rubberbootje midden op een Fries meer. Dit leidt weer tot een royementsvoorstel tegen 6 leden der VGST. De twee ontvoerden gaan daarin zelfs zover dat zij een zekere (niet stemgerechtigde) amica weten te overreden toch te stemmen over dit voorstel. Het voorstel wordt met ruime meerderheid aangenomen, maar dankzij een gemaakte procedurefout (19 stemmen, 18 stemgerechtigden) krijgen zij uitstel en uiteindelijk afstel van executie.

Erelid

Tijdens dit senaatsjaar wordt aan amice Pranger het eerste erelidmaatschap toegekend. Hij is opsteller van de statuten der VGST en medeoprichter van de vereniging. Aan het einde van het jaar heeft de vereniging achtenveertig leden, twee oud-leden en één erelid.

Senaat Van Leeuwen '85/'86

De volgende senaat bestaat uit de amici Van Leeuwen (praeses), Slaa (abactis), Kamman (fiscus) en Lassche (assessor). Senaat Van Leeuwen zal de geschiedenis ingaan als de no-nonsense-senaat. Senaatsvergaderingen duren niet langer dan twee en een half uur, en worden gemiddeld eens in de twee weken gehouden. De vereniging begint zich in deze periode zo langzamerhand te stabiliseren. Naast deze stabilisatie vindt er toch een aantal veranderingen plaats, zowel op het serieuze als het ludieke vlak. Zo heeft deze senaat geen senaatsdrank, maar een senaatshap, de gevulde koek. Edoch, ondanks de gedrevenheid waarmee de senaat poogt dit tot een traditie te maken, zal zij decennialang de enige senaat met een senaatshap blijven.

Statuten

De tijdens de senaat Oosterhoff al ingestelde statutencommissie stelt in overleg met een plaatselijk bureau van notarissen officiële statuten op, die op een kleine wijziging na door de AV goedgekeurd worden. Deze statuten zullen in het begin van het volgende senaatsjaar bij de notaris ingediend worden.

Sociëteit

Ditzelfde jaar wordt er ook een sociëteitscommissie ingesteld die onderzoekt wat de soosmogelijkheden in Enschede zijn. Twee leden van deze commissie bezoeken de sociëteiten van respectievelijk VGSU en GSVG en komen aan de hand van daar opgedane gegevens tot een rapport dat zij de AV voorleggen. Voorlopig worden de soosplannen echter als financieel onhaalbaar beschouwd en op de lange baan geschoven.

Opsplitsing WO-HBO

De VGST wordt op de CV door FQI verzocht zich te splitsen in een WO- en een HBO-vereniging, maar weigert dit pertinent. Het gemengd zijn van de vereniging is inmiddels zo goed bevallen dat hier geen verandering meer in komt.

Novitiaat 86 - ontvoering

Dit jaar komen de ontvoeringen tot een hoogtepunt. Ontvoeringen tijdens het novitiaat gaan steeds verder. Dit jaar wordt iemand ontvoerd en pas diep in Zweden gedropt. Twee andere amici ontvoeren een vrouwelijke foet en binden haar vast in een trein naar Duitsland. Ze komt geheel overstuur terug en senaat Van Leeuwen meent dat hier een grens gepasseerd is. Een schorsingsprocedure wordt op gang gezet en de twee worden voor drie maanden geschorst. Verbitterd zeggen beiden hun lidmaatschap op. Daarmee wordt direct duidelijk dat ook studentikoziteit gebonden is aan bepaalde regels. Deze regels worden mores genoemd. Ongeschreven regels en tradities die in de loop van de tijd ontstaan. Eén van die mores is dat je een student niet ergens vastgebonden achterlaat. Dit mos is ontstaan nadat een aan een lantaarnpaal vastgebonden VGST’er met een mes werd bedreigd en van zijn portemonnee beroofd. Het leren aanvoelen van mores is een proces dat begint met het novitiaat en gedurende het hele lidmaatschap doorgaat.

Dies

Op de dies van dit jaar wordt voor het eerst cabaret in het programma opgenomen. De Wulpstraat, onder aanvoering van Gerard Boersema, doet een aantal stukjes en de eerste wankele schreden zijn gezet. Sindsdien heeft de VGST in de loop der tijd een rijke cabarettraditie ontwikkeld.

De vereniging heeft aan het eind van het jaar 64 leden.

Senaat Timmermans '86/'87

De volgende senaat bestaat uit de amici Timmermans (praeses), Munneke (abactis), Boersma (fiscus) en De Groot (assessor). Dit is het laatste jaar van sterke groei van de vereniging. Tegelijkertijd is dit ook het laatste jaar van de "pre-studentikoze periode". Het begin van het jaar is zakelijk en standaard. De senaat rookt zijn senaatspijp en ziet hoe de zaken naar wens verlopen. Maar aan het einde van het jaar volgen de veranderingen elkaar explosief op.

HHR

Tijdens zijn stage schrijft abactis Munneke het Huishoudelijk Reglement waarover de vereniging een aantal AV's moet vergaderen voordat het goedgekeurd wordt.

Novitiaat 87 - Van der Gugten

Aan het eind van het seizoen verandert ook het novitiaat. Voor het eerst zondert de NovCie zich af met de foeten, waarmee het eerste harde novitiaat een feit is: een novitiaat waarin hard tegen hard gespeeld wordt, een novitiaat vol excessen. Een negenpersoons NovCie, voornamelijk eerstejaars waarvan één NovCie-lid de hele kampperiode rondloopt in legerkleding plus rijzweep, moet vijfendertig foeten onder de duim houden. Een novitiaatperiode vol ongecontroleerde acties waarin de vereniging hard kaatst, maar de foeten zo mogelijk nog harder terug kaatsen. In dit novitiaat wordt de beroemde Wulpstraat Private Investigations (WPI) opgericht. Dit detectivebureau onderzoekt onder andere de actie-Van der Gugten op de Waalstraat, wellicht de meest gestoorde novitiaatsactie aller tijden. Foet Van der Gugten zich, laat zittend op een tafel die hangt aan vier touwen die om de tafelpoten zijn vastgebonden, zakken vanaf een balkon op de achtste verdieping van de torenflat aan de Waalstraat tot voor het raam van Waalstraat 151, op de zevende verdieping, waar onder andere praeses Timmermans woont. Daar hangt hij een handschoen op die zodanig is opgevuld dat de vier buitenvingers naar beneden gevouwen zijn en de middelste overeind blijft staan. Daarnaast kalkt hij nog een aantal obscene teksten op het raam, om zich vervolgens weer omhoog te laten hijsen. Volgens eigen zeggen een relatief veilige actie, omdat hij een veiligheidslijntje om zijn middel had.

Veel te ver gaat de vergeldingsactie van bijna de hele foetengroep tegen een NovCie-lid. De foeten rammen de R.V.S. sluiten een amice gebonden op in een kast, een andere in de douche en de derde nemen ze mee. Vervolgens demonteren ze zijn bed, nemen dat mee naar beneden, zetten het daar weer in elkaar, ontkleden de amice geheel, binden hem met ijzerdraad gestrekt op het bed vast, en leggen een deken over hem heen. Zo wordt hij naar de oude markt gedragen, waar hij voor café De Kater een quiz moet doen. Bij elk fout antwoord trekken ze de deken een eind verder omlaag. Ondertussen heeft de amice in de douche zich van zijn touwen ontdaan. Snel beukt hij zijn eigen douchedeur in en belt de WPI. Op het moment dat de ongeveer 25 foeten op de markt staan, zijn daar ook al zo'n 12 ouderejaars aanwezig. Op het moment dat de foeten te ver dreigen te gaan grijpen zij in: ze gaan op het bed zitten, maken de amice los, wikkelen hem in een deken en nemen hem in een auto mee.

Wie wind zaait zal storm oogsten. Het harde novitiaat in combinatie met de grootte en het karakter van de jaargroep zal een enorme invloed hebben op de vereniging. Ook het buitenland zal al heel snel te maken krijgen met deze veranderde houding van de VGST. Dit begint al met het novitiaatsporttoernooi, een toernooi dat tijdens of vlak na het novitiaat georganiseerd wordt en waar in principe alle WO-verenigingen aanwezig zijn. Dit jaar wordt dat georganiseerd door FQI. Ook de VGST is nadrukkelijk aanwezig. Na het toernooi echter is het vaandel van FQI nadrukkelijk afwezig. Een aantal foeten heeft zich namelijk tijdens het toernooi wederrechtelijk de toegang verschaft tot de senaatskamer waar het vaandel zich pleegt te bevinden. Inderdaad, het vaandel bevindt zich daar, en wordt gebrast. FQI was hier niet zo blij mee. Maar hoewel zij al jaren over een vrij grote bek beschikt, bleek ook hier het hartje weer klein: in plaats van zelf de zaak op te lossen, liet zij een brief schrijven door de academische senaat, dat is de senaat van de universiteit. Vanzelfsprekend distantieert de senaat der VGST zich nadrukkelijk van een actie van een aantal foeten. Bovendien is het vaandel al naar de GSVG gestuurd. In Groningen weet men hier wel raad mee, en een aantal bijzonder compromitterende foto's wordt gemaakt. De GSVG stelt de VGST verantwoordelijk voor het vaandel - zij heeft het immers gebrast. De VGST stelt de GSVG verantwoordelijk - zij hebben het immers in hun bezit. Verder trekken de GSVG en de VGST samen op. Hierdoor blijft de kwestie slepen. Pas maanden later wordt het vaandel teruggebracht door de brassende VGST’ers. En pas tijdens een later amicaal bezoek komt men tot een vredige oplossing, waarna
" ... de weg weer open komt te liggen voor een onbelemmerde onbevangen amicitia, ja zelfs voor een verdieping van de amicale banden..."
Naast het novitiaat en het HHR verandert er weinig. Een aantal commissies krijgt een andere naam of invulling, en de LuDieK, de Lustrum-Dies-Commissie, wordt vast opgericht. Een jaar later zal de vereniging namelijk vijf jaar bestaan, waarmee het eerste lustrum afgelopen is en wat gevierd wordt met een extra grootse dies. Dit vereist een grotere voorbereidingstijd, vandaar. Ook is dit het eerste jaar waarin elke foet een VGST-vader of -moeder krijgt.

Aan het eind van het jaar telt de VGST 87 leden.


Studentikoze Periode >

X