Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente

sinds 1983

VGST

Kronieken – Studentikoze Periode

Intermezzo 1987-1989: Studentikoze Periode

In de studentikoze periode van de VGST ligt het fundament van talloze tradities die we vandaag nog kennen, zoals brallen, jasje-dasje en goed cabaret. Deze tijd was echter ook een leerfase waarin veel mores zijn ontstaan over wat wel en niet binnen de studentikoziteit van een christelijke vereniging past. De omgangsvormen zijn in die periode direct en bot. De vereniging gaat op inhoudelijk vlak vooruit met verdiepende themagroepen en inhoudelijke artikelen in het verenigingsorgaan. Na twee jaar een tijd waarin de studentikoziteit tot volle bloei komt, ontstaat er ook een stijlbewustzijn dat kenmerkend wordt voor de VGST in de verdere loop van haar geschiedenis.Senaat Boersma '87/'88

De vijfde senaat der VGST wordt gevormd door de olim-fiscus amice Boersma (praeses), amice Spijker (abactis), amice Van Halteren (fiscus) en amice Gortemaker (assessor). Deze senaat zet een stuk bureaucratisering in werking. Door de invoering van onder andere declaratieformulieren voor de commissies en acceptgirokaarten voor de contributie weet de senaat een vereniging die inmiddels tegen de honderd leden aan hangt toch soepel te besturen. Daarnaast zijn bij deze senaat de eerste stukjes stijlvolheid zoals wij die nu in de VGST aantreffen terug te vinden. Zo wordt het voorstel voor een openingsceremonie van de AV in stemming gebracht en aangenomen. Voor de Algemene Vergaderingen schaft de senaat zich een senaatskleed en een nieuwe hamer aan.

Jaargroep '87

Jaargroep '87 wordt aan de vereniging toegevoegd. Deze jaargroep zal een groot stempel op de vereniging drukken. Jaargroep '87 voorstaat een hardere, stijlvollere en studentikozere vereniging. In feite neemt jaargroep '87 de vereniging op sleeptouw in die richting, waarbij een aantal ouderejaars die dit kunnen waarderen hierin mee gaat en de leiding neemt, terwijl de ouderejaars die deze richting niet kunnen waarderen achterblijven. Kenmerkend voor deze periode is dan ook het grote aantal eerstejaars in commissies. Dit is ook het moment waarop twee nieuwe kasten ontstaan die later van grote invloed zijn: het Ganzediep en Dommelstein. Ook wordt Kevelhamhoek opgericht. Kasten profileren zich in het Kleintje VGST, kastenoorlogen vinden plaats, er wordt onderling geramd en gebrast. Zo wordt de ‘plee’ van de R.V.S. tijdens een nachtelijke actie van amice Kloosterman volgespoten met pur (hard wordend schuim), dat de volgende dagen met veel moeite weer moet worden uitgebikt. Vanaf dit jaar begint de vereniging te lijken op haar huidige vorm, zij het harder. De houding van veel '87'ers onderling is namelijk vrij bot en direct, maar dan wel studentikoos hard en bot. Men bekt elkaar af, men ramt elkaars kast, maar dit kan, omdat men toch even goede vrienden blijft. Sterker nog, deze band wordt daarna juist versterkt.

Tradities

Vanaf deze periode ontstaat ook een heel aantal typische VGST-tradities. Men bralt om het hardst, men bekt elkaar af, men discussieert, men schrijft goed cabaret, men ramt, men schrijft doorwrochte artikelen, men draagt hardblauwe colberts en stropdassen, kortom men is VGST’er ten top. Maar als er één ding kenmerkend is aan deze tradities, dan is het wel dat men niet vervalt tot een eenheidsworst van brallende en afbekkende verenigingsballen, maar dat iedereen zijn eigen stijl en karakter houdt of juist versterkt. Binnen deze band van saamhorigheid is er ruimte voor diversiteit en persoonlijkheid, sterker nog, dit wordt juist bijzonder gewaardeerd. En eigenlijk is dit altijd zo gebleven. De gewaardeerde VGST’er is niet die persoon die alle bralnummers uit zijn hoofd kent, altijd in verenigingsstropdas en blauw colbert rondstapt, altijd afbekt en altijd op hoog niveau mee wil discussiëren om zo te laten zien dat hij een goede VGST’er is. De gewaardeerde VGST’er is vooral zichzelf en wie hij van zichzelf maakt. Daarnaast bralt hij en bekt hij af als hij daarvoor kiest en kleedt hij zich naar eigen inzicht.

Themagroep

Senaat Boersma zat ondertussen niet stil. Weliswaar is hij misschien de aanzet tot voornoemde veranderingen, maar hij volgt en stuurt wel, en komt zelf ook met een heel scala van wijzigingen. Het probleem van slecht bezochte themagroepen speelt al enige tijd. Slechts vijftig procent van de vereniging bezoekt deze activiteit die toch tot de kern van de VGST behoort. Daarom besluit senaat Boersma de themagroepen meer te integreren in de vereniging, door bijvoorbeeld themagroepen voorstudiemateriaal voor lezingen te laten voorbereiden. Daarnaast wordt besloten het volgend seizoen met disputen te gaan experimenteren.

Kleintje VGST

Ook het Kleintje VGST heeft inmiddels allerlei veranderingen ondergaan. De zwakke bumarubriekjes als ‘Wist u dat…’ zijn niet meer terug te vinden, schrijven onder pseudoniem is aan hele strikte regels gebonden en de meeste artikelen zijn van een hoog intellectueel niveau. Daarnaast vindt er veel kast-profilatie plaats. Het Kleintje VGST is volwassen geworden.

Lustrum

Dit jaar bestaat de vereniging vijf jaar, dus is het tijd voor het eerste lustrum. Er wordt een lustrumbundel uitgegeven, met onder het thema "Bouwwerk" onder andere een terugblik op de afgelopen jaren en stukken van gastschrijvers als dominee Van Houdt en Rector Magnificus der T.U. Prof. dr. ing. H.H. van den Kroonenberg. De lustrumweek, bestaande uit een scala aan activiteiten als een forum, een feest, een sporttoernooi en een natuurlijk een gala, is een groot succes. En passant wordt tijdens die diesviering amice Oosterhoff tot tweede erelid der VGST verheven. Dit is nog maar het eerste lustrum; geheel foutloos gaat het dan ook nog niet. De vereniging komt echter het eerste lustrum goed door, en de senaatsverkiezingen naderen.

KS-strijd

De nieuwe jaargroep mengt zich direct in de verkiezingsstrijd. Met name de kandidaat-senaat Van Veen blijkt een grote concurrent voor de meer gesettelde leden. De KS Boersema zet keihard de tegenaanval in. Op de dag voor de verkiezings-AV plaatst hij een piano op een platte aanhanger en rijdt zo al zingend de meeste kasten af, een file van ettelijke kilometers veroorzakend. Dit geeft de doorslag. Maar dan is de verkiezing nog niet veilig gesteld: tijdens de AV komt amice Van der Gugten, die zegt een bom onder het jeugdgebouw geplaatst te hebben, de leiding van de AV overnemen. Nadat ook hij overweldigd is, kan de AV in alle rust op KS Boersema stemmen en hij zal het volgend jaar de dienst uitmaken. Het aantal leden daalt nu tot 64 leden.

Senaat Boersema '88/'89

Senaat Boersema bestaat uit de amici Boersema (praeses), Ophoff (abactis), Van Halteren (fiscus) en Oudman (assessor). Hij besluit de vereniging meer stijl te geven en schept meer orde in de chaos, want het vorig jaar was vanaf de introductie van '87 bijzonder hectisch geweest. De senaat profileert zich met een geel colbert, omdat dit met een G begint, het omgekeerde is van 'leeg' en omdat het de leden instinctief zou stimuleren in hun activiteit. Ook de senaatsdrank wordt weer in ere hersteld; deze senaat kiest voor advocaat. In december '88 wordt door drie leden van jaargroep 87 de kast Bruggenmors opgericht, een kast die nog vaker van zich zal laten horen.

Stijl

Senaat Boersema streeft naar meer stijl. De studentikoosheid is er wel, maar dient binnen goede banen geleid te worden. Een heel aantal mores ontstaan in deze senaatsperiode. Ook komt het dragen van stropdas en colbert in zwang. Langzamerhand wordt het volume van het zingen opgeschroefd, terwijl ook het aantal eigen liederen toeneemt. De vergaderstijl op de AV wordt wat soepeler en er wordt geëxperimenteerd met procedures omtrent het indienen van voorstellen.

Sociëteit

Ondertussen wordt er opnieuw gezocht naar de mogelijkheden omtrent een sociëteit, en dit heeft al snel succes. Het resultaat mag er zijn: de eerste sociëteit der VGST is een feit en het pand aan de Blijdensteinlaan wordt al snel ingewijd. Mede hierdoor vindt dit jaar het wekelijkse sportavondje door gebrek aan belangstelling een einde.

Dispuut

Naar aanleiding van de geringe opkomst bij de themagroepen experimenteert de senaat met disputen. Elke VGST’er is verplicht lid van óf een dispuut, óf een themagroep, óf van de Even Niet Groep (ENG). Zo heeft de senaat inzicht in de activiteiten die de verenigingsleden ontplooien, en kunnen leden die zich onttrekken van de kernactiviteit van deze Gereformeerde studentenvereniging, de themagroep, aangespoord worden om hun leven te beteren. De disputen die dat jaar opgericht worden, zijn Artificial Intelligence, F.L.E.S., Bijbelstudie, Lezen Helpt Ons Denken, Ethiek van het Ondernemen en F.I.L.O.S.O.F.I.E.

Broeders

Het contact met de broederverenigingen verbetert langzamerhand. Er wordt een broederoverleg gevormd. Concreet resultaat na drie keer vergaderen hiervan: naast het jaarlijkse voetbaltoernooi wordt dit jaar ook een politiek forum gehouden, waar sprekers van CDA en de kleine christelijke partijen elkaar bekritiseren. Later wordt dit forum herhaald waardoor een jaarlijks broederforum ontstaat, met elk jaar een ander onderwerp.

Novitiaat: jaargroep 89 – concurrentie voor ‘87

De NovCie van dit jaar buigt zich over het doel van het novitiaat en stelt grenzen aan hoe dit bereikt dient te worden. De invulling van het kamp wordt hierop aangepast. Gevolg is dat vanaf dit jaar novitiaten niet meer zinloos en doelloos hard zijn, maar de foeten duidelijk een richting op worden gestuurd. Ook is dit het eerste jaar waarin een tweetal mentoren wordt meegenomen. De foeten die dit novitiaat ondergaan vormen de tweede belangrijke jaargroep, jaargroep '89. Deze grootste jaargroep ooit komt in de vereniging op het moment dat jaargroep '87 op het toppunt van haar macht is. Alles wat er op serieus of studentikoos gebied gebeurt lijkt van '87 te zijn. Gevolg is dat deze jaargroep zich hier sterk tegen af gaat zetten en er een zekere rivaliteit tussen '87 en '89 ontstaat. Met het latere geleidelijke verval van '87 en de sterke opkomst van '89 ('88 zie je nauwelijks en '90 bestaat slechts uit 6 mensen) zal de vereniging dan ook veranderen en ook haar sociale kanten meer uitbouwen.

KS-strijd

Dit jaar zijn er maar liefst 16 kandidaten voor het senatorschap. Belangrijkste kandidaat voor de verkiezingen is de kandidaat-senaat Van Veen. Tijdens de telling blijkt echter amice Haitsma, geen lid van deze kandidaat-senaat, regelrecht op een senatorschap af te stevenen. Maar helaas, op dat moment wordt hij overvallen door een niet te onderdrukken honger. Als zijn oog dan valt op het bakje nog te tellen verkiezingspapiertjes wordt de plotselinge gastronomische waarde hiervan hem te veel. Met een onstuitbare vraatzucht werkt hij een papiertje weg waarmee de verkiezingen ongeldig worden. Voordat men opnieuw kan gaan kiezen, trekken een aantal amici zich terug, waarna senaat Van Veen gekozen wordt.

De vereniging is dan weer licht gegroeid, tot 76 leden.


Sociale Periode >

X