Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente

sinds 1983

VGST

Kronieken – Identiteitscrisis

Intermezzo 2003-2008: Identiteitscrisis.

Hoe heeft het zover kunnen komen dat de verenigingsidentiteit zo vaag is geworden? Waarom zagen we de laatste jaren novitiaatsdiscussies, discussies over de lidmaatschapseisen en nu uiteindelijk deze identiteitsdiscussie? Het is altijd al zo geweest dat de VGST een diverse vereniging is, gevormd door leden met een breed scala aan persoonlijkheden. De laatste jaren is gebleken dat het steeds minder vanzelfsprekend is dat gereformeerde scholieren doorstromen naar een gereformeerde vereniging. VGS’en overal in Nederland verliezen instroom door verbanden als de snel groeiende Navigators- en Ichtusverenigingen met een veel vrijer toelatingsbeleid. Bovendien is er altijd nog de voorwaarde voor het volledige lidmaatschap die een wezenlijke drempel kan vormen voor aankomende gastleden. Ook in het gereformeerde denkklimaat heeft in de afgelopen jaren een verandering plaatsgevonden. De aloude ‘Reformatie vs. Reformanda’ discussie heeft geresulteerd in een afscheiding waarin harde woorden zijn gevallen. Mede daardoor is het progressieve standpunt versterkt en is men opener naar de evangelische kringen. De Sonrise-projecten van Athletes in Action waar ook veel vrijgemaakten aan meedoen, werken ook bevorderend voor de contacten tussen de kerken in heel veel plaatsen in Nederland. Veel jongeren pleiten ervoor van het 'gereformeerde eiland' af te komen en dat persoonlijk geloof belangrijker is dan het juiste kerklidmaatschap. Het gaat immers om Jezus?

De discussie speelde al jaren, in feite al sinds voor de oprichting. Waar de meeste zusterverenigingen al 'open' zijn gegaan voor leden buiten de gereformeerde kerk, biedt de VGST slechts gastlidmaatschap aan. In de praktijk is er maar weinig verschil tussen leden en gastleden: gastleden kunnen niet stemmen of zich verkiesbaar stellen voor het senatorschap. Ten tijde van senaat De Jong wordt er uiteindelijk een profiel gevormd en worden de lidmaatschapseisen verruimd. Hiermee is de kerkeis eindelijk afgeschaft en komt een einde aan deze periode van identiteitscrisis. De discussie over de lidmaatschapseisen zal echter nog opnieuw oplaaien in 2012.


Senaat Bos '03/'04

Wanneer amice Werner Bos als praeses, amice Leskens als abactis, Jan-Maarten Verbree als fiscus en amice Keuning als assessor aantreden, gaat hun droom in vervulling, hoewel hun senaatsspreuk blijft: ‘Somnium somniabam’ (ik heb een droom gedroomd). Tijdens de senaatsoverdracht ontstaat er even een machtsvacuüm dat tijdelijk wordt gevuld door Senaat Vos (met de amici Verbree sr., Leskens, Verbree jr. en Keuning). De korenschoof, het logo van Senaat Bos, beeldt de persoonlijke vorming uit in zijn drie facetten: christelijke vorming, sociale vorming en intellectuele vorming.

Senaat Bos plaatst, in tegenstelling tot voorgaande jaren, bijzonder veel eerstejaars in commissies. Ook voert hij een vernieuwde structuur van de themagroepcommissie in omdat de themagroepen slecht liepen. De themagroepleiders maken nu allemaal deel uit van de TheGroCo. De eerste themagroepronde is een groot succes. De tweede ronde, in de vorm van ‘minithemagroepen’, worden nog redelijk bezocht. De derde ronde is toch weer teleurstellend met een opkomst van slechts 60%.

Er wordt voor het eerste in het bestaan van de VGST een februariweekend georganiseerd. Het grote ‘niets moet, alles mag’-weekend wordt, ondanks de magere opkomst, een groot succes.

Senaat Bos onderkent het belang van de ‘ouder-kind’-relaties en organiseert de OKIDOKI-weken. (Ouder Kind Intensivering Door Ouder Kind Initiatief). Door middel van een puntensysteem wordt aan het beste ouder-kind-paar de ‘Abraham-Isaäk’-bokaal uitgereikt. Amice Bodewitz en zijn dochter amica Stoorvogel zijn de winnaars.

Getuige zijn
Voor het eerst sinds jaren wordt er een toerustende lezing georganiseerd. Zo’n toerustende lezing wil niet zozeer extra theoretische kennis geven, maar wil de leden vooral toerusten voor hun dagelijks leven. De reünist Mark van Vuuren houdt een indrukwekkende toerustende lezing over ‘getuige-zijn’. Deze lezing maakt veel los in de vereniging; niet alleen over de omgang met niet-christelijke studiegenoten, maar ook over het belang van vertrouwenspersonen. Het belang hiervan wordt weer eens duidelijk wanneer een VGST’er op het forum openlijk vertelt over zijn worsteling tegen seksuele zonden, een onderwerp waar nog zo’n taboe op rust. Veel andere leden laten weten dat ook zij ermee worstelen, en velen zijn blij dat hiermee een taboe is doorbroken.

Aan het begin van het jaar stond de senaat nog kritisch tegenover getuigende activiteiten. Maar de koers van de Senaat geraakt meer in de richting van ‘getuige zijn’: door het succes van de toerustende lezing, door gesprekken met IFES-stafmedewerker Cees Griffioen, door goede contacten met de broederverenigingen en door grote groep VGST’ers die naar de Internationale TOerustingsKOnferentie van IFES in het Hongaarse Györ gaat, waar zij samen met 2000 christenen uit Europa verbroederen en leren over hoe zij getuige kunnen zijn. Deze accentverschuiving naar getuigend bezig zijn wordt zichtbaar in een aantal artikelen, toenadering tot de Student Union en het novitiaat. Voor het eerst sinds jaren wordt de foeten ruimte gegeven om met de faculteitsintroducties mee te lopen, zodat daar al de basis kan worden gelegd voor vriendschappen met niet-christelijke studiegenoten. Het contact met de Student Union wordt versterkt, maar dit loopt uiteindelijk op niets uit.

Broederverenigingen
De contacten met de broederverenigingen zijn zeer goed. Het mooie belang van ram- en brasacties wordt weer eens bewezen want na het brassen van de pedelstaf van de VGST door CSV Alpha op de constitutieborrel van Senaat Bos levert de verbroedering een blijvend contact op. Het reeds goede contact met RSK wordt gecontinueerd en na een etentje bij Happietaria met het bestuur van Agapè blijken onze evangelische broeders ook wel in voor goede broedercontacten. De resultaten liegen er niet om: een veel zelfstandiger ChOOSE, een bid-en-vasten-dag en er wordt een zelfstandige evangelisatiecommissie opgericht waarin de leden van de vier verenigingen kunnen samenwerken.

AV-besluiten
De AV’s wordt hoe langer hoe slechter bezocht waardoor het behandelen van voorstellen steeds lastiger wordt in verband met het quorum.

Na een onderzoek van de amici Boiten en Vuurboom wordt ontdekt dat de lidmaatschapseisen (uit statuten artikel 2.2 lid c) formeel niet kloppen. Het begrip ‘ware kerk’ komt namelijk niet voor in de officiële synodedocumenten. De FormaCie wordt ingesteld, die de mogelijkheid onderzoekt voor een nieuwe formulering van de lidmaatschapseisen. Deze nieuwe formulering moet in de zelfde ‘geest’ zijn als de ‘ware kerk’-formulering, maar wel controleerbaar. Uiteindelijk wordt op de 106de AV besloten de oude formulering te houden. De meerderheid vindt dat het interpreteren van art 2.2 lid c geen probleem is.

De verkiezingsstrijd is erg saai, mede omdat er slechts vier serieuze kandidaten zijn die dus al ‘binnen’ zijn. De enige goede actie komt van Al Pagan. Zij schrikken de vereniging op door, parallel aan terreuracties uit de actualiteit, vage, anonieme, dreigende postings op het forum te doen waarin zij als heidenen te kennen geven niet langer te willen worden lastiggevallen door getuigende christenen. Zij sturen een heuse videoboodschap en uiteindelijk plegen zij een aanslag; twee kasten met senatores f.t. worden dichtgetimmerd met een grote plaat voor de deur. Op de AV komt de anonieme aap uit de mouw: Al Pagan werd gevormd door de amici Bodewitz en Verbree sr. Verder breekt er rond de verkiezingstijd een ramgolf uit, waarbij vooral de eerstejaars erg actief zijn.

Dies natalis
In Bornerbroek wordt de dies natalis op stijlvolle wijze gevierd. Aan het eind van de avond gaan de feestgangers zelfs massaal de dansvloer op. Het cabaret is goed en het eerstejaarscabaret zeker niet het minste. Ook senaat Bos doet cabaret, de vierde keer dit jaar dat hij het doet, en het is dan ook niet verwonderlijk dat het VGST-cabaret dit jaar bloeit als nooit tevoren.

Creativiteit
Het jaarthema is ‘Esthetica’, wat wordt ingevuld door gebruikelijke lezingen en door ‘esthetica in de praktijk’-dagen; een avond waarop VGST'ers driftig kunnen schilderen, en een avond waarop goede films worden gekeken.

Aan het begin van het jaar wordt de GeitCie ingesteld, die onder leiding van twee Eileiders op zoek gaat naar het beste EigenInitiatief. Als resultaat van deze verkiezing bakt de Senaat pannenkoeken voor de hele vereniging op het afsluitend weekend.

Novitiaat ’04 - Ongelukjes
De foeten van 2004 waren de handigsten niet. Het novitiaat kenmerkte zich door vele kleine ongelukjes. Een foet gaf het asfalt een klapzoen tijdens het vallen van zijn fiets, een ander kreeg haar hand tussen de deur, er werd met thee over handen geknoeid, weer een ander besmeurde de kozijnen van TDK met zijn bloed. Iets soortgelijks herhaalde zich bij de Nachtwacht. Pogingen strandden ook daar bij de voordeur, temeer omdat er al gauw een viertal knappe politiedames het nodig vond om zich ermee te bemoeien. De bewoners bleven in bed liggen als blijk van pure desinteresse. De NovCie had de foeten uitgerust met een memorabel stel attributen: een vishengel en een emmer met een goudvis. Slechts enkele exemplaren hebben de wc, gebrek aan zuurstof of de koekenpan weten te ontwijken en zijn nog te bewonderen op een aantal kasten.

Senaat Van Dijk '04/'05


Een nieuwe episode breekt aan in de VGST-geschiedenis. Voor het eerst in 21 jaar bestaat het bestuursorgaan uit een meerderheid van 2002’ers, derdejaars. Het Bachelor-Master-systeem wordt algemeen als de veroorzaker van dit fenomeen gezien. De Senaat blijkt in de loop van het jaar veel te leren en groeit uit tot een daadkrachtig bestierder van de VGST. Am. Willem-Jan Van Dijk hanteerde de hamer, Am. Rosier de pen, Am. Norg de collectezak en Am. Bram Kievit spreidde zijn vleugels over de commissies. Een exotische rum uit Guatemala was het smeermiddel tijdens hun vergaderingen.

De senaat verlevendigde de AV's dit jaar met slepende kwesties en door geregeld lege motie-sheets rond te delen, nodigden zij de AV uit creatief te zijn. Senaat Van Dijk maakte zich sterk voor de amicale banden, waarvan een briljant amicaal feest en de twee amicale weekenden getuige zijn.

Sok van Opus 12

Als gevolg van het novitiaat 2004 laaiden de discussies over het toelaatbare weer hoog op.
Foeten troffen het kastbezoek op 'Opus 12' de drie bewoners in nakende toestand aan, semi-spiritueel lurkend aan een waterpijp, met niets anders om hun edele delen te bedekken dan een grote ski-sok. De AV eiste excuses. De bewoners van Opus 12 gaven aan geen spijt te hebben van hun idee, maar wel van de heibel die het opgeleverd had. Daarmee was de kous af. Twijfelachtig was hierin ook de rol van de Nestor, eveneens bewoner van de omstreden kast, die het einde van zijn lidmaatschap toch al met rasse schreden zag naderen. Naar zijn overwegingen kunnen we alleen gissen.

Ketenincident

De Dies in Amsterdam mocht aanleiding zijn voor een nieuw Twents-Gronings akkefietje. Een schattige Groningse abactis wist vele senatores uit den lande ertoe te brengen hun ketens om haar halsje te hangen. In een ogenblik van zwakte was ook meneer de praeses verblind door de charmes van het dametje uit het hoge noorden. Het werd allemaal vastgelegd op de gevoelige plaat. Dit was een reden voor beleidsvragen. Hier toonde de senaat karakter en ging het meteen tot op de bodem uitzoeken. De charmes van het Groningse vrouwmens mochten dit keer niet baten: onder enige dwang werd zij uit haar natuurlijke omgeving naar onze lieflijke Twentse landerijen ontvoerd, waar zij stevig aan de tand gevoeld werd op de AV. De GSVG kwam rijkelijk laat met een legertje om hun abactis te ontzetten. Pikant detail was dat de VGST van alles in Groningen op de hoogte was omdat de bewoners van Het Diana enige tijd eerder het forum van de GSVG gehackt hadden en nog steeds beheerrechten hadden.

Het akkefietje kreeg nog een staartje. 'Vastleggen' op de gevoelige plaat blijkt een illusie. Het incident had de creativiteit van enige VGST’ers geprikkeld tot het fabriceren van diverse bewerkingen. De Groningse abactis droeg onder de vele ketens natuurlijk ook haar ‘GSVG’-keten. Het opschrift werd in Paint(!) vakkundig veranderd in 'GSVG', zoals het hoort. Nu wil het geval dat juist deze foto fier prijkt in de almanak 2005-2006 van onze Groningse zusters.

Schroothoopcompetitie
Tegen de zomervakantie ontstonden in de achtertuin van Dok 11 enige schitterende creaties uit een hoop schijnbaar onbruikbare troep. De lucht was bezwangerd van de geuren van gemarteld metaal en overvloedige koffie en alom hoorde je het krijsen van staalplaat die gefolterd werd met de haakse slijper. Zo ontstonden uit de chaos een katapult voor enterhaken met als leuke extra gimmick een elektrisch aangedreven plop-Anlage, een mobiele bar en een heus paard van Troje.

Twentation
De 'red (en tevens first) edition' van het Twentse dansfeest Twentation – een idee van de ABC en compleet met Anthem – mag terugzien op een geweldige opkomst en sfeer. In het hele Aspen Valley was niets dan rood te zien.

Amicale weekenden
Het jaar van de amicaliteit, het jaar van de twee amicale weekenden.
Zowel Utrecht als Kampen mochten zich verheugen in een weekendje intense omgang met de gaafste vereniging die dit land rijk is. Utrecht reisde naar onze Twentsche landerijen waar ze onthaald werden op kleinkunst, feesten en sportiviteit. Kampen trakteerde de VGST geheel in stijl op een mystieke speurtocht langs de talrijke religieuze instituten van de Hanzestad.

Dies Natalis
Onze Dies Natalis was met recht het hoogtepunt van het jaar. Op een schitterende locatie werd in het thema 'Jazz' een uiterst smaakvol en goed geregisseerd verjaardagsfeest gecreëerd, wat werd opgeluisterd door een talentvol duo op Fender Rhodes en contrabas en het – als altijd - uitstekende cabaret van VGST’ers.

Tweksoos
Halverwege het jaar vond op 'De Krater' tussen de reorganisaties door de geboorte plaats van de 'Tweksoos'. De kelder werd omgebouwd tot een knus sociaal honk, inclusief knuffelcorner.

Redactie vs. Ethics
Ethics Ltd. vierde haar lustrum. Dat kon je wel zien aan de narcistische bijna-halve-pagina-grote 'logo's' in het Kleintje VGST. Het dispuut stond ook meteen op zijn achterste benen toen er eentje eens niet geplaatst werd. De Redactie rectificeerde dat met oog voor proportie; het 'logo' werd alsnog afgedrukt ter grootte van een halve postzegel. Ethics was gekrenkt. Ze kwamen met een replica van het Kleintje VGST gevuld met enkel Ethics-artikelen. De redactie was 'not amused'. De senaat mengde zich erin, omdat het onethisch is om het copyright te schenden en gaf het dispuut een educatieve reprimande. Dat vond de redactie wel grappig, maar wat hen betreft was het daarmee nog niet opgelost. Ze drukten hun walging uit middels een rake cartoon in het Kleintje VGST.

KS-strijd
De strijd tussen de kandidaat-senaten werd dit jaar gedomineerd door de fascistische eerstejaars KSDAP. Ze ramden acht kasten in een nacht en lieten lange messen achter in de woonsteden van opponerende ks-praesides. Op de sociëteit werden braadworsten uitgedeeld door een amice die zich met geschoren benen in een knickerbocker had gehesen. Voor de gelegenheid had de KSDAP een dienblad vervaardigd dat op de huidige dag nog dient in de sociëteit.

Overige studentikoziteit

Het Station was doelwit van een ramactie, halverwege het jaar. Jammer genoeg kwam men niet voorbij de buurman die met langwerpige metalen voorwerpen stond te zwaaien en zelfs nog een tik uitdeelde aan een goedbedoelende amice. De politie was snel ter plaatse en het akkefietje liep met een sisser af.

De Petteflet is zonder het ooit goed te hebben beseft ook een individuutje rijker geweest.

Sjaars dropten Zaza II met luciferdoosje, appelschilletjes en al. De uit de kluiten gewassen kakkerlak moet er toch in geslaagd zijn zich in het luciferdoosje te wurmen, omdat de bewoners van de Petteflet niets gezien hebben dan een luciferdoosje in een appelmoespot.

Novitiaat 2005 – Bosjesmannen en volleyballen
Een harde doch coole NovCie lanceerde een nieuwe groep foeten de vereniging in. Als makke schaapjes kwamen ze het Van Heek-park ingewandeld: schaapjes zonder herder, zo lijkt het. Het bleek een compleet amuzikale troep foeten. Gelukkig weten de ouderejaars daar wel raad mee middels een groot opgezette ramactie waarbij het foetencrisiscentrum werd omgebouwd tot sportcentrum inclusief beachvolleybalveld in de woonkamer. Dat hielp. De foeten werden ook wakker en maakten met een geleende bestelwagen van de Filistijnen junglebewoners en Bosjesmannen. Op een aantal andere kasten lieten ze enkele tientallen krekels los, die als achtergrondkoortje voor een natuurlijke ambiance zorgden.

De senaat alias SoRamCo had drieste plannen om Wageningen tot capitulatie te dwingen en dat te bekrachtigen met een defilé op het 5 Mei Plein dat we voor de gelegenheid gingen omdopen tot 26 Augustus Plein. Het beloofde mooi te worden, ware het niet dat Eindhoven eerder die dag al was langsgeweest en heel Wageningen op stap bleek. De plannen werden snel gewijzigd: dan maar naar Utrecht. De Utrechtenaren gaven ons een hartelijk welkom, na gerustgesteld te zijn toen ze zagen met Twentenaren van doen te hebben.

Kleine Fietsjes Race

De VGST kleurde de stad door massaal jasje-dasje naar het vernieuwde G.J. Van Heekplein te komen. Reden voor dit samenkomen was de door de senaat f.t. georganiseerde zoveelste Kleine Fietsjes Race. In een race die werd gekenmerkt door overwegend te grote fietsjes, kwam am. Broenink als overwinnaar uit de strijd.

Senaat Havinga '05/'06

Een nieuwe lichting derdejaars gaat het proberen. Gesterkt door de ervaringen van het voorgaande jaar lenen de amici Havinga jr., Heerssema, Krol en Hildering hun tijd aan de VGST en steken zich daarvoor in een stijlvol driedelig kostuum, inclusief vestzak-horloge. Een Braziliaans destillaat mag hen dienen als senaatsdrank met een uitstekende prijs-alcohol-ratio. Ze streven naar een open houding richting de vereniging en houden een amusante weblog bij van hun senaatservaringen.
Broedercontacten
Men mag spreken van een hoogtepunt in de broederlijke contacten. Vooral Happietaria blijkt katalyserend te werken op de samenwerking tussen de christelijke verenigingen in Enschede.

Dance Classics
In Aspen Valley haalde het interamicale dansfeest van de VGST andermaal hoge bezoekersaantallen. De dresscode was minder sterk dan het voorgaande jaar, maar her en der waren interessant uitgedoste amicae en amici te zien, waaronder ook Sinterklaas.

Rookvermindering
Opengaansdiscussies vormen een terugkerend fenomeen. Met rookdiscussies lijkt het van hetzelfde laken een pak te zijn, zij het dat ze met meer resultaat gevoerd worden. Het roken werd met een voorlopige proefperiode teruggeschroefd naar eens in de twee weken na half twee.

Halfjaarthema's en Congres
Dit jaar ging de VGST voor het eerst aan de slag met halfjaarthema's. De programmacommissie mocht aan de slag met de thema's 'Rentmeesterschap' en 'De beïnvloedbaarheid van de mens'. Het congres stond in het teken van het laatstgenoemde thema. De dag verliep vlot en werd afgesloten met enig cabaret van minder noemenswaardige kwaliteit.

Dies Natalis

De VGST werd 23 jaar. Dat mocht weer stevig gevierd worden met een traditioneel goede dies op een prachtige locatie. De DiesCie was zeker van zichzelf en koos het thema 'cliché', omdat een VGST-Dies gewoon standaard fantastisch is. Een waarheid als een koe. Zij konden het waarmaken, zodat alles strak geregisseerd en vlot verliep. Het cabaret was inderdaad alweer fantastisch en een paar 'Sons of Preachermen' uit Kampen bouwden tijdens de afterparty met hun Rock 'n' Roll platen een mooi feestje op de dansvloer.

Kroniekschrijver

Een mooi een-tweetje tussen Senaat en kroniekschrijver bracht de VGST dit jaar de stevige bevestiging van een oude traditie. In de eerste instantie was Am. Bos jr. als de kroniekschrijver aangesteld door de senaat waardoor hij plaats nam in het illustere rijtje van geschiedschrijvers van de VGST, te weten: am. Veling, am. De Roode, am. Nentjes, am. Schutten en am. Bodewitz. Hij vroeg ontslag aan om voor zichzelf te kunnen beginnen, zoals meneer de praeses het treffend uitdrukte. Hij opende sterk door de VGST op de Dies Natalis een schitterende sjerp cadeau te geven die de continuïteit van de geschiedschrijving verbeeldt. Elke kroniekschrijver zal vanaf dit moment als de tijd daar is een opvolger uitkiezen die de sjerp zal mogen dragen.

Groningen
Enkele weken voor de Dies Natalis hadden acht VGST’ers in een prikactie het vaandel van de GSVG gebrast. De actie was goed voorbereid in een Gronings jazzcafé en na voorzichtig openwrikken van het raam van de vaandelkast duurde het slechts vijf minuten voordat de groep, nu met vaandel, weer onderweg was naar Enschede. Groningen meent hun vaandel wel eventjes terug te kunnen halen maar hun eerste poging mislukt en wordt ontsierd door onhandigheid en lompheid. Na het weekend proberen twee Groningse disputen op eigen initiatief nogmaals het vaandel terug te halen en dit keer doen ze er een schepje bovenop door aangeschoten van de alcohol in Enschede aan te komen, een amice in zijn pyjama midden in de stad te dumpen, alle deurbellen uit te proberen in Twekkelerveld en een senaatsketen in de bosjes te gooien. Uiteindelijk geeft de VGST het vaandel terug aan Groningen, niet omdat het studentikoos en amicaal is, maar om simpelweg van de bezopen amici af te zijn. Briefcontact over en weer volgt en uiteindelijk wordt alles formeel bijgelegd op een goedmaakborrel. Het zal echter jaren duren voordat de VGST weer openstaat voor acties met Groningen.

KS-strijd
De KS-strijd was niet het opmerken waard dit jaar. Ze was namelijk totaal afwezig. Waren we als VGST tot nog toe gewend aan stoere acties van de kandidaatsenaten, dit jaar werden we teleurgesteld. Het beruchte tweetal luiheid & lamheid heeft overmacht, ondanks een mooi aantal kandidaten. Het appèl op toekomende sjaars is daarom des te groter, daar het verleden ons leert dat sjaars-kandidaten vaak het gebeuren weten te kruiden.

De verkiezings-AV bleek een nek-aan-nek-race. Vijf kandidaten haalden ruimschoots de kiesdeler met onderlinge afstanden van minder dan tien stemmen. Het gebrek aan spanning in de aanloop werd hier enigszins vergoed. De verkiezingen resulteerden in een senaat die voor het eerst sinds twee jaar weer uit overwegend vierdejaars bestaat, met – na vele jaren – weer een vrouw.

Het afsluitend weekend
Geen eiland dit jaar. De locatie was dit jaar wat Zeeuwen snerend 'den ooverkant' noemen: Zeeuws-Vlaanderen. Vijfeneenhalf uur rijden op z'n minst. Mijlen van het strand verwijderd. Desondanks een leuk weekend met leuke mogelijke uitstapjes naar onze zuiderburen en een educatieve rondleiding door de plaatselijke bierbrouwerij.

Novitiaat ’06 – De bom
Jaargroep 2006 maakte zijn entree, het Van Heekpark binnenhobbelend op groene stokpaardjes. Hoewel iedereen ervan overtuigd was dat de NovCie goed werk had geleverd, zetten de foeten deze bij herhaling voor schut. Elke stevige ontmoeting met de ouderejaars deed de foeten de moed in de schoenen zakken. Enkele magere ramacties en kleine ontvoeringen van hun kant waren een slappe tegenprestatie tegen het Vietnam II dat de ouderejaars voor hen hadden bereid op Kwaku. De amici Wieringa en De Jonge wisten uit naam van de VGST Veiligheidsdienst nog voor de nodige commotie te zorgen met een bom op het Opus 12-feest, waarop in vliegende vaart vijf politiewagens kwamen aangereden waaruit agenten met kogelvrije vesten kwamen stappen. De NovCie moest de zaak sussen daar am. Wieringa niet snel genoeg uit z'n kokerrokje kon komen om de politie te woord te staan. Gelukkig werd het snel donderdag en konden de handen in elkaar geslagen worden voor een weergaloze actie in Delft waar aan de Westerstraat een complete Volkswagen Polo in de woonkamer werd geassembleerd.

In de aanloop naar de jaarvergadering was er sprake van een kleine ramoorlog tussen de Krater en Kwaku. Kwaku wikkelde de krater in aluminiumfolie en de krater maakte Kwaku klaar voor de magnetron door het gehele interieur in plasticfolie te pakken. Ook de motorkap van de Delft-auto verzamelde faam door uit Delft gebrast worden door Wageningen. Een groep VGST’ers haalde de motorkap maar weer uit Wageningen, want daar had hij gewoon niets te zoeken.

Senaat Boersma III '06/'07

Limerick slimmerick Boersma grijpt met zijn trawanten het roer van de VGST om met zijn sextant bestek te maken voor de route van dit jaar. Met de spreuk “Haec navis non offendet” wordt hij op het onzinkbare schip bijgestaan door de ami. Tom van Dijk, Menninga en ama. Wilts. Ze steken zich in blauw met krijtstreep. De senaatsdrank is dit jaar de cognac Fraspin.
Vaandelrellen II en III
Op de jaarvergadering is er enige ophef over een oud-VGST’er die het vaandel tijdelijk van de Krater had doen verdwijnen. Menigeen spreekt zijn misnoegen uit over de situatie, maar uiteindelijk loopt alles met een sisser af. Het is daarom ook minder nozel dat enkele weken later het vaandel opnieuw wordt ontvreemd door het Happietaria Management Team waarvan ook drie VGST’ers deel uitmaakten. De senaat besluit een 'studentikoze' actie terug te doen, door de HMT-voorzitter – een van de drie VGST’ers - te ontvoeren en te 'ruilen' voor het vaandel. Een enorme rel breekt uit en onder druk van de vereniging besluit de senaat de drie te schorsen voor een periode van drie weken. Deze zijn het er niet mee eens en besluiten in beroep te gaan, zodat een extra AV noodzakelijk is. Het beroep wordt afgewezen.

Ramactie Kampen
Een nieuw semester, nieuwe kansen. Iedereen weet dat je aan het begin van het semester ruimer in je tijd zit dan aan het eind. Daarom werd besloten FQI te rammen, die juist de VGSL op bezoek had. Onder het motto ‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugd’ bouwden de VGST’ers een mooie Mariakapel voor de Kampenaren, in het vertrouwen de amicale banden eens flink aan te kunnen halen. Dat was niet het echt het geval. De VGST was niet welkom op de sociëteit en moest zijn vertier elders zoeken.
De actie werd door de lompe dominees sowieso al ontvangen met gevecht, geduw en getrek.

Dies Natalis
'Feliz Cumpleaños' is het thema dat het verjaardagsfeest dit jaar een Spaans temperament verleent, niet alleen het thema: de DiesCie weet het diner op te luisteren met een flamenco-duo dat met wervelend gitaarspel, zang en dans het bloed verwarmt en sneller doet stromen. Andere hoogtepunten zijn het cabaret van de Amici Wieringa en Hildering, waarin de woordgrappen zo snel passeren dat bij sommigen pas vijf minuten na afloop het kwartje valt. Lastig, want het erop volgende cabaret van de senaat Bos bezit eveneens een hoge grapdichtheid met als hoogtepunt een paaldans van Am. Leskens. De afterparty wordt enigszins getemperd door materiaalfalen, maar dat kan deze zorgvuldig opgebouwde hoeveelheid pret al lang niet meer drukken.

KS-strijd
Boter, kaas, eieren, viooltjes en spuitmallen. Ze lijken een eigen leven te leiden en duiken op diverse kasten op. Als je door Enschede fietst zie je overal mensen jasje-rood-blauw-dasje fotoshoots doen voor de posters op sociëteit, waarvoor de formaatnorm al sinds enige tijd A3 is. KS Aandacht denkt nog groter en hecht 49 A3’tjes aaneen om zichzelf levensgroot op sociëteit te presenteren. Bij verschillende acties worden mensen geherlocaliseerd of uitgenodigd ochtendgymnastiek te doen. De bureaus liggen weer vol met beleidsdocumenten. Ja, dit jaar is er weer eens sprake van een echte ouderwetse KS-strijd. Het eind van het liedje is dat de amici De Jong, Werkman, Ekkelenkamp en Wieringa een senaatspak kunnen gaan kopen.

Vaandelrel IV
De vierde vaandelrel in de geschiedenis van de VGST is exponent van de bezigheden van een zekere KSVV. De leden van deze KS zijn ervan overtuigd dat de eer van het vaandel al zo vaak geschonden is dat het ritueel verbrand dient te worden. Zij slagen erin om middels filmpjes van de verbranding van een replica de vereniging enige tijd in de waan te laten dat het echte vaandel verbrand is. Maar door scherpe analyse van CSI Twek van de filmpjes op YouTube kan overtuigend worden aangetoond dat het geliefde embleem niet in vlammen is opgegaan. De daders hebben voor de actie het vaandel enige tijd verborgen op de vaandelkast, zonder de senaat op diens vraag in te lichten over de 'whereabouts'. De leden moeten zich verantwoorden en zijn geschorst tot nader orde.

Verweguitje
Het IFES-bewustzijn wordt steeds groter in de VGST. Het verweguitje staat nu ook in het teken van de contacten met christelijke studenten in het buitenland. De reis is dit jaar naar Kopenhagen, waarheen met 19 koppels op de duim wordt afgereisd.

Novitiaat ’07 – Makke schapen
In het novitiaat worden de zusters uit Leiden bezocht en vanwege slechte ervaringen van ramacties uit het verleden wordt er in een Leids studentenhuis een complete bar geplaatst, waardoor er voor de amicale borrel niet meer hoeft te worden gezocht naar een geschikte borrellocatie. Een groepje ‘scholieren’ wordt tijdens deze actie tijdelijk vastgehouden, omdat ze worden verdacht Leidse foeten te zijn. Omdat ze bij laag en bij hoog volhouden slechts lid te zijn van één van de broederverenigingen, worden ze verder met rust gelaten. Vele maanden later geeft een Leidse amica onder grote druk toe, dat het hier destijds weldegelijk om Leidse foeten ging, maar dat ze zo bang waren voor de grote Twentse overmacht en indrukwekkend geklede en fors gebouwde mensen dat ze zich niet bekend durfden te maken. Dit is natuurlijk geen schande. Enfin, de toon was gezet voor goede contacten en een amicaal weekend later dat jaar kon hier alleen maar aan bijdragen. Hier bleek dat de degelijke Twentse bar nog steeds op het studentenhuis in gebruik is.

Kunnen amici uit andere steden er dan helemaal niets van en staat Twente qua ramhistorie op eenzame hoogte? Helaas moeten we hier bevestigend op antwoorden. Desalniettemin verdient Wageningen hier een eervolle vermelding door een ramactie in het novitiaat van 2007. Tijdens het verbroederingsfeest, terwijl de gehele VGST aan het nagenieten was van het mooie weer, het geslaagde novitiaat en de prachtig uitgevoerde acties, toog een aantal Wageningers naar Enschede met één wagen vol stro en één wagen vol dierlijke producten. Ze reden in één ruk naar de legendarische kast de Filistijnen, alwaar zij de zojuist thuisgekomen amice Vegter overmeesterden, zijn sleutel afpakten, zich wederrechtelijk toegang verschaften tot de kast om hier in de woonkamer een complete boerderij te bouwen bestaande uit drie kippen, twee schapen en drie konijnen. Een aantal bekeuringen wegens geluidsoverlast en stankoverlast later werden de schapen afgevoerd om ergens op een echte boerderij in de Achterhoek op een menswaardige manier hun laatste dagen als dier te slijten. De konijnen echter werden opgevreten door de plaatselijke katten en de kippen gedeporteerd om uiteindelijk in Losser de mensen met hun eieren te voeden.

Senaat de Jong 2007-2008

Dit jaar worden de kluiten gekeerd in de VGST. Op het dooie akkertje dat de VGST is, na zoveel jaren worstelen met de eigen identiteit zijn vier mannen uit de klei getrokken die de ploeg mogen gaan trekken. Hun motto “Qui considerat nubes, numquam arabit” laat aan duidelijkheid niets te wensen over; vanaf nu is het afgelopen met het gestaar naar de wolken of de eigen navel, het wordt tijd om dingen te gaan doen. Bij deze ploegtrekkers speelt Am. De Jong de man met de hamer. Am. Wieringa smeedt geen ploegscharen om tot zwaarden, wetend dat de pen meestal scherper is. Am. Ekkelenkamp draait behalve kluiten ook elke cent om en Am. Werkman verbindt met onnaspeurlijk werktuigbouwkundig inzicht de scharen met de aandrijfkracht.

De senaat heeft als senaatsdrank Bowmore Islay, welke men op activiteiten regelmatig genuttigd ziet worden uit een heuse ijzeren senaatsflacon. Behalve als er nog gereden moet worden in de - van de NovCie overgenomen en met VGST-logo versierde - Beierse senaatsbolide luisterend naar de cryptische naam ‘316’.

Gratis whisky
Tijdens de presentatie van de senaatsdrank Bowmore Islay op de 124e Algemene Vergadering wordt de AV wel erg jaloers. Er wordt een motie ingediend om op kosten van de senaat de senaatsdrank uit te delen aan de AV, die meneer de praeses haastig weghamert. In zijn onhandigheid heeft hij het voorstel aangenomen en senaat De Jong deelt dan ook daadwerkelijk de whisky uit op de 125e Algemene Vergadering, maar alleen als men een whiskyglas heeft. Gelukkig heeft meneer de fiscus een voorraad redelijk geprijsde whiskyglazen bij zich die anders toch staan te verstoffen op de sociëteit.

Aankleding jaarthema
Het jaarthema in dit jaar is ‘Vrijheid’ en dat is te merken aan de kledingstukken die VGST’ers inleveren om te laten bedrukken met VGST-print. Jasjes, vesten, t-shirts en polo’s vinden hun weg naar Polen en komen – al dan niet door olie bevlekt – weer terug om te pronken op VGST-lichamen.

Amicaal weekend VGSL ‘Franciscus Gomarus’
Dit jaar tuigt de VGST in grote getale naar de sleutelstad Leiden voor een amicaal weekend met de VGSL ‘Franciscus Gomarus’. Deze vereniging is in de verdere geschiedenis en op de Dies Natalis in dit jaar ruim vertegenwoordigd. De strandwandelingen en borrels hebben de amicaliteit hoogtij laten vieren.

Lustrum
Het jaar van senaat De Jong was tevens het jaar van het 25-jarig bestaan van de VGST. Het lustrumlustrum heeft als thema ‘Around the world’ en de twee week durende lustrumweek wordt gevuld met een breed scala aan gethematiseerde activiteiten: er werd gezongen tijdens de sing in, gemariotennist tijdens ‘Wimbledon’, gefeest tijdens ‘America land of War’, eloquentia bedreven tijdens ‘Forum Romanum’, gezwommen tijdens ‘Pirates of the Carribean’, studentikoos geracet tijdens ‘Beijing 2008’, cabaret en kleinkunst gemaakt voor ‘Broadway’, gedebatteerd, met wisselende kwaliteit karaoke gezongen en gerugbyd.

Op vrijdag 6 juni breekt dan eindelijk de dag aan waarop de verjaardag der VGST ultiem verguld en gevierd wordt: de 25e Dies Natalis der VGST. Amicae amicique vanuit den lande vergezellen, bezoeken en feliciteren de VGST met haar vijfentwintigste verjaardag die wordt gevierd in de Jaargetijden in het Volkspark. Met heerlijk weer en een groot aantal bezoekers als decor nuttigt men een maaltijd opgeleukt door speeches van wisselende kwaliteit. De wisseling wordt vooral veroorzaakt door externen. Na een enerverende digesteerpauze, kwalitatief cabaret en het uitreiken van het eerste exemplaar van de vijfde VGST-lustumbundel getiteld ‘Echo’ aan meneer de praeses beweegt men rustig richting Aspen Valley, waar locals zich tot diep in de nacht blijven verbazen over het gedrag van de feestelijke 'sekte' of 'trouwerij'.

Traject herbezinning lidmaatschapseisen
Niet alleen de VGST verandert in de loop der jaren, ook de wereld eromheen. Binnen Enschede ontstaat wederzijdse herkenning van en toenadering tot de broederverenigingen. In de kerk waaruit de VGST van origine is opgericht, de Gereformeerde Kerk in Nederland (vrijgemaakt), komt toenadering tot andere kerkgenootschappen. Scholieren van de G-scholen worden kritischer en niet langer ‘gewoon’ lid van een VGS, maar steeds vaker van één van de broederverenigingen. Aan de andere kant besluiten enthousiaste mensen geen lid te worden, omdat ze door de lidmaatschapseisen enkel gastlid kunnen worden.

Senaat De Jong besluit iets te doen met dit gegeven en installeert een Hervormings-Advies-Commissie (HAC). Deze commissie stelt in samenwerking met de senaat en AV allereerst een duidelijk beeld van de huidige identiteit van de VGST vast door een profiel met doelen en activiteiten van de vereniging op te stellen en formuleert daarna, na een grondige en verenigingsbrede peiling door middel van enquêtes, inspraak- en debatavonden, forumdiscussies en artikelen in het Kleintje VGST, twee voorstellen waarvan – na peiling – één door de senaat ingediend en aangenomen wordt. Door deze nieuwe lidmaatschapseisen kan iedereen die doel en grondslag aanvaardt en belijdt dat de Bijbel het Woord van God en leidraad voor het leven is , lid worden. De VGST is hiermee als een van de laatste VGS-verenigingen ‘open’.

Psychologie
Vanwege de maatschappelijke betrokkenheid van de VGST leek het een aantal leden noodzakelijk de moeilijkheidsgraad van bepaalde studies te bekritiseren. De studie Psychologie werd het doelwit van hun kritische blik. Er wordt van deze studie vaak gezegd: om deze studie te halen hoef je niet te studeren. De daad werd bij het woord gevoegd en ongestudeerd maar jasje-dasje werd een tentamen psychologie gemaakt, en met succes. Ongeveer de helft van het test-panel kon vijf EC aan hun puntentotaal bijschrijven. Hoewel dit resultaat de VGST’ers niet verbaasde werd het nieuws al snel in het landelijke Nederlands Dagblad overgenomen, die groot met dit nieuws uitpakte.

Liftuitje
Het liftuitje voert dit jaar naar Praag, wat door alle liftkoppels op miraculeuze wijze op één dag wordt bereikt. Aldaar wordt genoten van goedkope halve literglazen bier en een prachtige bewegende klok op een groot plein.

Schorsing
Op de laatste sociëteit voor de jaarvergadering besluit een zekere senator dat het nodig is een stropdas te twixen. De getwixte amica licht de eigenaar van de stropdas in en deze twee scharen samen en twixen de betreffende senator. De eigenaar en senator worden twee weken geschorst.

Novitiaat ’08 – NovCie ontvoerd
Halverwege het jaar vormde senaat De Jong nieuw beleid over het novitiaat, omdat – later praeses van de NovCie – am. Klok wees op de mogelijkheid om het novitiaat terug te brengen naar één week. Na wat commotie van de AV over het laat melden hiervan werd het nieuwe beleid na een verenigingsbrede peiling toch gesteund: het novitiaat ging van 10 naar 7 dagen.

Het ramuitje wordt – anders dan normaal – zonder foeten gehouden, waardoor de deelnemers het continu wel welletjes vonden en bier wilden gaan drinken bij de immer gastvrije VGSU’ers op hun sociëteit. Het probleem is dat de ramactie niet in Utrecht, maar in Wageningen is. Gelukkig is de VGSW aan het rammen in Kampen en durven de wel aanwezige Wageningers niet veel meer dan op afstand foto’s maken en bellen of ze al mogen kijken. Na glasgerinkel betreedt de VGST de kast H44 en laat aldaar een waterval achter. Terwijl de Dinkel en de Regge frivool door de huiskamer meanderen, druppelen de rammende VGSW’ers vanuit Kampen langzamerhand binnen, een gezellige borrel tot gevolg hebbend.

Het FCC wordt dit jaar omgebouwd tot een speeltuin inclusief zandbak, glijbaan, schommel en wipwap. Dit jaar wordt ook vanuit het niets – geheel tegen traditie – de NovCie ontvoerd, wat harde represailles vanuit de vereniging oplevert. Het gevoel van macht werd waarschijnlijk opgeroepen door het groene geweer dat dit jaar als attribuut gold.

Even later worden de foeten lid door meneer de abactis een schatkaart te overhandigen met daarop de route naar het Saxion. Deze onbekende weg volgend treft hij halverwege de Rembrandtlaan een grootsch spandoek met daarop de tekst ‘Jaargroep 2008 wil lid worden van de VGST’. Het abactiaat ruikt door een kamer vol met hondenbrokken nog wekenlang penetrant naar een geur waarvan men niet verwacht dat het van hondenbrokken kan komen.


Opengaan

X